Sekretesspolicy för Norton Anti-Theft- och Norton Mobile Security-användare

För användare i Europa, Mellanöstern och Afrika utgör Symantec Limited i Irland datainnehavaren.  Detta meddelande skickas till dig eftersom du har tecknat licens för Norton Anti-Theft eller någon annan Norton Security-produkt, t.ex. Norton Mobile Security, som är utrustad med en platsspårningsfunktion och smyggtitt, en bildtagningsfunktion som aktiveras när du installerar Norton-produkten.

Information som vi samlar in och hur vi använder den

Platsfunktionen som är tillgänglig på din enhet samlar in platsdata en gång i timmen när enheten är i standardläge (”platsen”). Du kan, om du så önskar, ändra frekvensen för insamling av platsdata på antingen Norton Anti-Thefts eller Norton Mobile Securitys webbplats. Programvaruklienten samlar även in platsdata varje gång du loggar in på webbplatsen. Webbplatsen visar alltid de senaste två rapporterade platserna. Om du rapporterar enheten som borttappad eller stulen rapporteras platsdata var femte minut och de fem senaste platserna visas på webbplatsen. Symantec lagrar endast de senaste tio platserna och raderar automatiskt de äldsta platserna när denna gräns överskrids. Du kan se de rapporterade platserna på antingen Norton Anti-Thefts eller Norton Mobile Securitys webbplats. Platsdata samlas in för att hjälpa dig att fastställa ett platsspår för enheten både före och efter det att den rapporterades som borttappad eller stulen.

Dessutom, om du rapporterar att enheten som borttappad eller stulen samlar smygtittsfunktionen i programvaran in bilder som tas var femte minut av enheten.

Dessa platsdata och bilder överförs till Symantec Corporation i USA där de bearbetas i syfte att lokalisera enheten (”tjänsten”). Om du loggar in på endera av webbplatserna Norton Anti-Theft eller Norton Mobile Security kan du se de senaste tio fotona som har tagits av enheten.

Det kan hända att Norton-produkter som är utrustade med platsspårnings- och smygtittsfunktioner även samlar in andra personuppgifter. Se villkoren i tillämpligt licensavtal för slutanvändare för en heltäckande översikt över de kategorier av data som samlas in av den produkt som du har köpt.

Spridning av din information

Symantec varken säljer, hyr ut, leasar ut, ger bort eller sprider din personuppgifter eller platsdata till tredje part, utöver vad som krävs för att tillhandahålla tjänsten.  Det kan händ att Symantec vidarebefordrar platsdata från enheten till Skyhook Wireless Inc., en tredjeparts tjänsteleverantör som tillhandahåller en del av tjänsten.  Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till Skyhook. Symantec är en global organisation och det kan hända att vi lagrar och bearbetar din information hos närstående bolag i andra länder, inklusive USA och andra länder utanför EES-området som kan ha mindre omfattande dataskyddslagar än det land som du befinner dig i. Symantecs rutiner för insamling, användning, bearbetning och överföring av dina data följer strängast tillämpliga krav. För data som insamlas i det europeiska samarbetsområdet (”EES”) har Symantec vidtagit åtgärder för att se till att de data som samlas in, om de överförs utanför EES-områdets gränser, får ett tillräckligt skydd enligt kraven i dataskyddslagstiftningen i EES-länderna och Schweiz.

Insamling av platsdata är nödvändigt för att Norton Anti-Theft-tjänsten ska kunna tillhandahållas

Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla dina data, men det är nödvändigt för att kunna utnyttja tjänsten. Om du inte godtar insamlingen av platsdata från din enhet eller att enheten tar foton måste du avinstallera Norton Anti-Theft eller Norton Mobile Security. Om du gör det kommer Symantec inte att kunna tillhandahålla Norton Anti-Theft-tjänsten till dig.  

Säkerhet för din information 

Symantec har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska, fysiska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder i linje med internationell informationspraxis, inklusive kryptering av din information, för att skydda dina personuppgifter. Dessa åtgärder omfattar:

Fysiskt skydd, t ex låsta dörrar och dokumentskåp, kontrollerad tillgång till våra utrymmen och säker förstörelse av media som innehåller personuppgifter;

Tekniskt skydd, t ex användning av Symantecs antivirus- och säkerhetsprogram, kryptering och övervakning av våra system och datacenter för att säkerställa att våra säkerhetspolicyer följs, och framför allt att SSL-kryptering används vid överföring av kreditkortsinformation;

Organisatoriskt skydd, genom utbildning och ökad medvetenhet om säkerhet och integritet, genom att se till att de anställda förstår vikten av att skydda personuppgifter och hur de gör detta, liksom genom sekretesspolicyer och policystandarder som reglerar hur Symantec hanterar personuppgifter.

Rätt att få tillgång till och uppdatera personuppgifter

Enligt lagstiftningen i ditt land kan det hända att du har rätt att när som helst, utan kostnad, få tillgång till samt korrigera och radera de data som du har tillhandahållit oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@symantec.com eller genom att kontakta kundtjänst på det telefonnummer som anges för ditt land. Du hittar telefonnumret på supportsidan på Nortons webbplats, www.norton.com/support. Det finns dock undantag till den här rättigheten. Åtkomst kan nekas om vi bedömer att det skulle kunna avslöja personuppgifter om någon annan eller i de fall vi inte har laglig rätt att lämna ut sådan information. Om du nekas tillgång till din personliga information kommer vi att förklara varför.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på privacy@symantec.com eller besöka http://www.symantec.com/index.jsp för att hitta ett Symantec närstående bolag i ditt land.